Mobil Long Life Coolant dầu cho khả năng bảo vệ ở nhiệt độ thấp, xuống tới -16°C