Mobiltherm 594 dầu truyền nhiệt gốc khoáng naphthenic, không chứa clo